Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6
Kulturní komise Nepomyšl pořádá zájezd na divadelní představení na Tvrzi Divice 6.8.2024
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Czech POINT

Czech POINT

Ověřené výpisy z CzechPOINT vydává Úřad městyse NEPOMYŠL v úředních dnech:

Pondělí, úterý, středa a pátek od 7.30 do 16.00 hod. (čtvrtek je neúředním dnem - zavřeno)

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto sluby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

www.czechpoint.cz

Ceník

Typ výpisu Poplatek
Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Bodové hodnocení z registru řidičů 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 50 Kč bez ohledu na počet stran
Insolvenční rejstřík 100 Kč 50 Kč
Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné 30 Kč 30 Kč
Konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické 30 Kč 30 Kč

Výpis z obchodního rejstříku:

Pro vyhledání podnikatele či firmy je nutné zadat IČ (identifikační číslo přidělení Českým statistickým úřadem). Pokud žadatel zná pouze název firmy, ale nezná IČ, můe mu být nabídnuta pomoc tím, že se nahlédne do informačního serveru soudnictví www.justice.cz. Zde je také možnost volby pro výpis platných záznamů nebo pro úplný výpis. Při zadání možnosti výpisu platných záznamů, formulář vygeneruje výpis informací platných k aktuálnímu datu. Pokud se však zadá možnost úplný výpis, vygeneruje formulář jak aktuální informace o firmě, tak i veškeré záznamy, které byly o firmě zapisovány po celou dobu její existence.

Výpis ze živnostenského rejstříku:

U výpisu ze živnostenského rejstříku je také potřeba pouze zadat IČ, poté se vygeneruje výpis z veřejné části živnostenského rejstříku.

Výpis z katastru nemovitostí:

Je mono požádat o výpis z katastru nemovitostí na základě dvou kritérií

  • podle listu vlastnictví
  • podle seznamu nemovitostí

Pokud chce dotyčná osoba výpis z katastru nemovitostí podle listu vlastnictví je nutné vědět v jakém katastrálním území se nemovitost nachází a dále je potřeba vědět číslo listu vlastnictví. Po odeslání požadavku je nutné požádat o počet stránek ověřeného výpisu. Tato informace je nutná pro určení konečné ceny za výpis. Pokud by dolo k potvrzení operace a vygenerování výpisu, a žadatel by poté odmítnul doklad převzít a zaplatit poplatek, město by přesto muselo Katastru nemovitostí zaplatit.
Dalí možností vyhledání výpisu z katastru nemovitostí je podle seznamu nemovitostí, který se ještě dělí na tři kritéria:

1. podle seznamu parcel, kdy je nutné znát parcelní číslo ve tvaru zlomku., kdy první číslo (kmenové) můe být nejvýše pětimístné a číslo za lomítkem (poddělení) nejvýše trojmístné.
2. podle seznamu budov, kdy se opět bude opakovat požadavek na zadání katastrálního území, novými požadavky budou část obce, typ budovy a číslo popisné/evidenční.
3. podle jednotky se v seznamu hledá jen pokud je budova dělena na jednotky ( byty, garáe). Příklad pokud budete hledat byt č. 19 v domě s č.p. 1148, tak do řádku číslo jednotky vepíšete: 1148019

Výpis z rejstříku trestů:

Pro vydání výpisu z rejstříku trestů je nutné mít u sebe doklad totožnosti (OP, CP). Jako první se ověří neplatnost tohoto dokladu, kdy se do formuláře zadá číslo dokladu a jeho druh. Po ověření neplatnosti dokladu, tj. kdy odpověď je doklad nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vyplní se žádost o výpis z rejstříku trestů. Z evidence rejstříku trestů je možné očekávat dvě odpovědi, tj. - žádost byla vyřízena dálkově elektronicky - žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky

Pokud byla žádost vyřízena elektronicky vrátí se výpis z rejstříku trestů podepsaný a zašifrovaný, tento žadatel podepíše a poté je mu vydán výpis z rejstříku trestů s ověřovací dolokou.

Nastane-li vak druhá varianta, e žádost nebyla dálkově vyřízena, zbývá podat žádost písemně, tzn. vyplnit papírový formulář, vylepit kolek v hodnotě 50,- Kč a poslat, kdy čekací doba je a tři týdny.

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

Autorizovaná konverze dokumentů

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.